rare-events-title.png
Society for the Theory of Rare Events

Last updated 2015-02-22 HOME > People

LinkIconLinkIcon

Member:


Organizers:
Prof. Takao Tsuneda (Yamanashi Univ.) : Leader
Dr. Yoshitaka Tateyama (NIMS)
Dr. Wataru Shinoda (AIST)
Dr. Motoyuki Shiga (JAEA)
Prof. Kenichi L. Ishikawa (The Univ. of Tokyo)


If you have an inquiry, please contact with the above organisers.

Prof. Koji Ando (Kyoto Univ.)
Dr. Atsushi Ito (NIFS)
Dr. Minoru Otani (AIST)
Prof. Hisashi Okumura (IMS)
Dr. Tomohito Otobe (JAEA)
Prof. Tsuyoshi Kato (The Univ. of Tokyo)
Prof. Shinnosuke Kawai (Shizuoka Univ.)
Dr. Yukio Kawashima (RIKEN)
Dr. Hiori Kino (NIMS)
Prof. Yuki Kurashige (IMS)
Prof. Hiroshi Kouguchi (Hiroshima Univ.)
Prof. Takao Kotani (Tottori Univ.)
Prof. Sato (The Univ. of Tokyo)
Prof. Yasuteru Shigeta (Univ. of Tsukuba)
Prof. Tetsuya Taketsugu (Hokkaido Univ.)
Prof. Masanori Tachikawa (Yokohama CIty Univ.)
Prof. Teramoto (Hokkaido Univ.)
Dr. Ayako Nakata (NIMS)
Prof. Nakamura (Tohoku Univ.)
Prof. Nakamura (Fukuoka Inst. of Tech.)
Dr. Ikutaro Hamada (NIMS)
Prof. Chunping Hu (Tokyo Univ. of Science)
Prof. Hiroshi Fujisaki (Nihon Medical Univ.)
Prof. Satoshi Maeda (Hokkaido Univ.)
Prof. Ayori Mitsutake (Keio Univ.)
Prof. Tatsuhiko Miyata (Ehime Univ.)
Prof. Yoshitada Morikawa (Osaka Univ.)
Dr. Tetsuya Morishita (AIST)
Prof. Toru Morishita (Electro-Commun. Univ.)
Dr. Kiyoshi Yagi (RIKEN)
Prof. Takeshi Yanai (IMS)
Prof. Noriyuki Yoshii (Nagoya Univ.)
Prof. Kazuyuki Watanabe (Tokyo Univ. of Science)